email: NguyenBichLoan01@gmail.com

Phone: 0913.875.375
Mountain View Đào tạo REVIT THỰC HÀNH cho Người đi làm và Doanh nghiệp

Trung Tâm Revit thực hành NPD

Tự hào mang lại giá trị thực học và là nơi học Revit cuối cùng.

Đăng nhập Tin mới
Hãy chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích.

- Phần mềm quản lý văn phòng thiết kế: BimManager.online
- Phần mềm tiên lượng và lập dự toán: DutoanOnline.com
3.6.2- Định nghĩa tham số trong Family
 
Trong file mẫu, việc thường làm là tạo ra các tham số để người dùng điều khiển Family.
 
Có hai cách tạo: tạo trực tiếp khi chọn một loại thông tin cần thay đổi, ví dụ như kích thước, vật liệu, …hoặc tạo gián tiếp trong hộp thoại quản lý tham số rồi gán vào thông tin sau.
Tham Số gán biểu thức:
 

• Toán tử trong biểu thức ◊

 1.  Cộng :   + 
 2.  Trừ:    -  
 3.  Nhân:    * 
 4.  Chia:   /  
 5.  Nhỏ hơn:  <  
 6.  Lớn hơn:  >  
 7.  Bằng :   =  
 8.  Hàm mũ:  ^  
 9.  Hàm Logarithm: log 
 10.  Hàm căn bậc 2:  sqrt(x) 
 11.  Hàm Sine:  sin 
 12.  Cosine:  cos 
 13.  Tangen:  tan 
 14.  Arcsine:  asin 
 15.  Arccosine:  acos 
 16.  Arctangent:  atan 
 17.  Hàm 10 lũy thừa: exp(x) 
 18.  Hàm trị tuyệt đối: abs 
 19.  Hàm số pi :  pi() 
 20.  Hàm điều kiện:  IF (<condition>, <result-if-true>, <result-if-false>) 
 21.  Hàm phủ định: NOT(a>b) 
 22.   Hàm hợp:  AND (x = 1 , y = 2) 
 23.  Hàm giao:  OR (x = 1 , y = 2) 
 24.  Hàm làm tròn:  ROUND(X); ROUNDDOWN(X); ROUNDUP(X)

Bí quyết làm chủ Revit