email: NguyenBichLoan01@gmail.com

Phone: 0913.875.375
Mountain View Đào tạo REVIT THỰC HÀNH cho Người đi làm và Doanh nghiệp

Trung Tâm Revit thực hành NPD

Tự hào mang lại giá trị thực học và là nơi học Revit cuối cùng.

Đăng nhập Tin mới

File: TreoTran_Day.rfa
Cập nhật: 11/4/2017 12:00:00 AM
Bộ môn: Architectural
Phiên bản: RV2015
Người gởi: phuocdukts@gmail.com
Mô tả: | Download |
Thanh treo trần rải theo dãy


File: TreoTran.rfa
Cập nhật: 11/4/2017 12:00:00 AM
Bộ môn: Architectural
Phiên bản: RV2015
Người gởi: phuocdukts@gmail.com
Mô tả: | Download |
Thanh treo trần


File: DiemChanTuong.rfa
Cập nhật: 10/31/2017 12:00:00 AM
Bộ môn: Structural;Architectural
Phiên bản: RV2017
Người gởi: phuocdukts@gmail.com
Mô tả: | Download |
Diềm chân tường


File: Coc_2D_Tron.rfa
Cập nhật: 10/22/2017 12:00:00 AM
Bộ môn: Structural
Phiên bản: RV2017
Người gởi: phuocdukts@gmail.com
Mô tả: | Download |
Cọc tròn 2D


File: DefLevel.rfa
Cập nhật: 10/21/2017 12:00:00 AM
Bộ môn: Architectural
Phiên bản: RV2015
Người gởi: phuocdukts@gmail.com
Mô tả: | Download |
Ký hiệu khác cốt

« 1 »