email: NguyenBichLoan01@gmail.com

Phone: 0913.875.375
Mountain View Đào tạo REVIT THỰC HÀNH cho Người đi làm và Doanh nghiệp

Trung Tâm Revit thực hành NPD

Tự hào mang lại giá trị thực học và là nơi học Revit cuối cùng.

Đăng nhập Tin mới

File: ChuongDien.rfa
Cập nhật: 6/3/2018 12:00:00 AM
Bộ môn: Electrical
Phiên bản: RV2015
Người gởi: phuocdukts@gmail.com
Mô tả: | Download |
Chuông điện


File: DefLevel.rfa
Cập nhật: 4/24/2018 12:00:00 AM
Bộ môn: Structural;Architectural
Phiên bản: RV2015
Người gởi: phuocdukts@gmail.com
Mô tả: | Download |
Ký hiệu khác cao độ. DefLevel


File: Cong 1.rfa
Cập nhật: 4/24/2018 12:00:00 AM
Bộ môn: Architectural
Phiên bản: RV2015
Người gởi: phuocdukts@gmail.com
Mô tả: | Download |
Cổng 01


File: TagFloor_M.rfa
Cập nhật: 4/16/2018 12:00:00 AM
Bộ môn: Structural;Architectural
Phiên bản: RV2015
Người gởi: phuocdukts@gmail.com
Mô tả: | Download |
Tag Floor Thick, Nhãn ghi độ dày sàn


File: TagFloor_M_01.rfa
Cập nhật: 4/16/2018 12:00:00 AM
Bộ môn: Structural;Architectural
Phiên bản: RV2015
Người gởi: phuocdukts@gmail.com
Mô tả: | Download |
Tag Floor Thick, Nhãn ghi độ dày sàn


File: Cua1Canh_LT.rfa
Cập nhật: 1/26/2018 12:00:00 AM
Bộ môn: Architectural
Phiên bản: RV2016
Người gởi: phuocdukts@gmail.com
Mô tả: | Download |
Cửa 1 cánh có lanht tô


File: Cua_Go 01.rfa
Cập nhật: 1/26/2018 12:00:00 AM
Bộ môn: Architectural
Phiên bản: RV2015
Người gởi: phuocdukts@gmail.com
Mô tả: | Download |
Cửa đi gỗ, cánh khung song ngang ovan


File: TreoTran_Day.rfa
Cập nhật: 11/4/2017 12:00:00 AM
Bộ môn: Architectural
Phiên bản: RV2015
Người gởi: phuocdukts@gmail.com
Mô tả: | Download |
Thanh treo trần rải theo dãy


File: TreoTran.rfa
Cập nhật: 11/4/2017 12:00:00 AM
Bộ môn: Architectural
Phiên bản: RV2015
Người gởi: phuocdukts@gmail.com
Mô tả: | Download |
Thanh treo trần


File: DiemChanTuong.rfa
Cập nhật: 10/31/2017 12:00:00 AM
Bộ môn: Structural;Architectural
Phiên bản: RV2017
Người gởi: phuocdukts@gmail.com
Mô tả: | Download |
Diềm chân tường

« 1 2 »